Tipsa om nyhet!

har namnsdag

Tipsa oss!

Skriv själv!

Bildförsäljning

Copyright

Annonsera

Samarbeten

Om oss

Kontakt

INNEHÅLL

Lokaltidningen
Östernärkebladet
- Startsida -

Nyhetsnotiser

Lokalnyheter

Reportage

Läsartips

Läst & Länkat

Trafikinfo

Arrangemang

Föreningsnytt

Kyrkoaktuellt

Företagsnyheter

Vindkraft

Samhällsinfo

Områdesnämnd

Debatt

Upp till 18

Turism & Fritid

Kultur & Nöje

Idrott & Hälsa

Resultatbörs

Kåserier

Krönikor

Insändare

Surftips

Veckans bild

KalenderAnvändarnamn:


Lösenord:
Tema: Vindkraft i Östernärke

Vindkraft i Villtungla

Kommunen vill i egen regi bygga tre stycken vindkraftverk i Koltorpaskogen i Villtungla.

Byggnadsnämnden handlägger just nu en bygglovsansökan för Södra Villungla 1:2 avseende tre stycken vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter, rotorbladen inräknade.

Grannar samt remissinstanser är hörda och man förbereder nu ett tjänsteutlåtande till Östernärke områdesnämnd som har sitt nästa sammanträde den 26 februari.

Enligt Josefin Hane som är bygglovshandläggare är förhoppningen att hinna handlägga klart ärendet till nämndens februarisammanträde.

Bengt Bronner

Publicerad den 17 januari 2013 kl. 10:46

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Externa länkar:
Karta: Koltorpaskogen, Villtungla 1:2

Tema: Vindkraft i Östernärke

E.ON stoppar vindkraftprojekt

Projektledare Stina Albing skriver i ett informationsbrev att E.ON Vind har beslutat att göra uppehåll i projekteringen med projektet Boo Breven i sin nuvarande form.

Stina Albing skriver också: "Orsaken till vårt beslut är att det under det utredningsarbete som E.ON nu bedrivit har framkommit viktig information om att det inom det aktuella området finns ett kungsörnspar till vilka det, enligt Sveriges Ornitologiska Förening, skall hållas ett skyddsavstånd."

Exakt vad detta innebär återstår att se men man anser i dagsläget inte att det är vare sig lämpligt eller realistiskt att fortsätta projekteringen i sin nuvarande form.

Av denna anledning kommer man heller inte hålla några möten med vare sig boende eller myndigheter så som det tidigare varit tänkt.

Bengt Bronner

Publicerad den 13 mars 2012 kl. 15:57

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Tema: Vindkraft i Östernärke

Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss

Med kunskap om var skyddsvärda fåglar (framförallt kungsörn i Brevenstrakten) häckar, och hur de rör sig i landskapet är det möjligt att planera ett vindkraftsbygge så att risken för fåglarna minskas jämfört med om verken sätts upp på ogynnsamma platser i landskapet.

Detta är innebörden av rapporten "Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss".

Jag vill först framhålla att det här inte är ett ställningstagande från min sida till vindkraftsprojektet i Boo och Breven. Jag har läst en intressant rapport, som kan tillföra något till debatten.

Jag har främst inriktat läsningen på hur örnar och andra rovfåglar påverkas av vindkraft, men rapporten tar upp flera olika fågelgrupper.

Rapporten "Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss" ingår i forskningsprojektet Vindval som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Den är en genomgång av 94 vetenskapliga artiklar, vilka uppfyllde en rad kvalitetskrav, som gjorts av representanter för både biologisk forskning, ornitologer och vindkraftsintressen.

Rapporten är utgiven hösten 2011. Alla uppgifter i min text är hämtade från ”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” utom * som hämtats från Naturvårdsverkets hemsida.


Kungsörnen är nationellt rödlistad i kategorin NT, nära hotad. Den har tagits bort från den internationella rödlistan, men finns upptagen i EUs fågeldirektiv lista 1 över särskilt skyddsvärda fåglar.

Fågelskyddsdirektivet innebär att medlemsländerna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att fågelpopulationerna ska kunna hållas på en nivå som uppfyller ekologiska, vetenskapliga och kulturella krav och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav och till rekreationsbehov.*

I Sverige finns cirka 500 häckande par, vilket utgör 5 % av Europas kungsörnsbestånd. 87 % av Sveriges kungsörnar finns i de fyra nordligaste länen samt Dalarna. I Örebro län och Östergötlands län finns 0,01 par per kvadratmil. Det gör att det aktuella området inte är i närheten av kärnområdet för kungsörnar i Sverige.

Det är framför allt tre typer av effekter som tas upp och noggrant riskanalyseras för olika fågelgrupper. Det är direkta kollisioner, habitatförluster (dvs. att fåglarna förlorar livsmiljöer) och barriäreffekter (t.ex. att flyttfåglar tar en omväg runt verken, och därmed gör av med mer energi under flytten).

För rovfåglar verkar den största risken vara att kollidera med själva vindkraftverken. En anledning kan vara att rovfåglar, som är goda flygare, flyger närmare hinder och förlitar sig på sin goda manövreringsförmåga. Det fungerar bra på fasta hinder, men de är inte lika bra på att ta hänsyn till ett rotorblad som svischar runt.

Risken att dödas vid vindkraftverk är större för stora och medelstora rovfåglar som segelflyger mycket, t. ex. örnar och vråkar. Mindre arter och mer aktiva flygare drabbas inte lika hårt. Hit hör t. ex. kärrhökar, duvhökar och sparvhökar. Riskerna för falkar är mer svårbedömda.

Inom Vindval finns ett pågående forskningsprojekt som behandlar hur kungsörn påverkas av vindkraftsetableringar. Resultat väntas under 2012, och kommer att vara till nytta i det fortsatta arbetet med en eventuell vindkraftpark i Breven, och hur vindkraftverken skulle kunna placeras för att minska störningarna.

De arter av fladdermus (främst stor fladdermus och gråskimlig fladdermus) som drabbas mest är relativt vanliga, och därför är rödlistan inte så intressant i just det här perspektivet. Däremot har alla europeiska fladdermusarter en generell skyddsstatus genom artskyddsförordningen, EUs habitatdirektiv och EUROBATS.

Vissa arter av fladdermöss dras gärna till vindkraftverken, där de jagar insekter som ansamlas vid torn och rotorblad. Fladdermöss jagar vid vindkraftverk i svag vind främst under augusti och september. Det gör att en möjlig åtgärd för att minska riskerna för fladdermöss kan vara att stänga vindkraftverken vissa dagar.

För fåglar är det vindkraftverk vid våtmarker och vatten och på höjder som åsar och krön, som orsakar mest dödsfall. För fladdermöss är det verk längs kustlinjer, i närheten av ledlinjer i landskapet, och vid distinkta höjder som är farligast.

För både fåglar och fladdermöss finns det givetvis indirekta effekter av en vindkraftpark som kan påverka populationerna negativt. Dit hör fragmentisering av landskapet, nya vägar, mer ljuspunkter (stör fladdermöss mer), högre aktivitet av människor i området och så vidare.

I rapporten konstateras att de flesta kraftverk dödar få eller inga fåglar, och att ett fåtal verk, felaktigt placerade, dödar många. Med rätt placering kan dödsfallen i mångt och mycket undvikas.


Åsa Ödman

Publicerad den 29 februari 2012 kl. 19:54

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Havsörn
Foto: Helena Lingmar

Dvärgfladdermus
Foto: Helena Lingmar

Vindkraftverk
Foto: Helena Lingmar

Externa länkar:
Forskningsprojektet Vindval
Rapporten Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss

Tema: Vindkraft i Östernärke

Motstående intressen i Breven

ETC skriver i sin nätupplaga om motstående intressen kring naturvård och energiproduktion i områdena kring Breven söder om Sottern.

Läs hela artikeln via länk till höger.

Redaktionen

Publicerad den 27 februari 2012 kl. 18:07

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Externa länkar:
ETC Örebro: Vindkraften eller fåglarna

Tema: Vindkraft i Östernärke

Informationsmöte om vindkraftspark

E.ON bjöd in markägare och fastighetsägare till ett informationsmöte i Breven.

SVT:s Tvärsnytt var på plats, se artikel och inslag via länk till höger.

Redaktionen

Publicerad den 24 februari 2012 kl. 14:30

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Externa länkar:
SVT Tvärsnytt: Protestmöte i Brevens Bruk

Relaterade artiklar:
Informationsträff om vindkraftprojekt BooBreven

Tema: Vindkraft i Östernärke

Informationsträff om vindkraftprojekt BooBreven

Utöver de fastighetsägare som kallats hade många anslutit sig till träffen.

Salen i Brevens Folkets Hus var fullsatt när E.ONs representanter informerade om planerna för ett vindkraftsprojekt söder om Sottern och Brevens bruk

Mattias Hennius inledde under visst motstånd från publiken innan formerna för mötet klarades ut.

Projektledaren Stina Albing höll en väl strukturerad information om något som inte hänt men som planerades hända.
På en del affärsmässiga frågor fick hon hjälp av Matilda Carlsson.

Mattias inledde med att tala om ansvaret inför generationer framåt, att elproduktionen var till global nytta trots lokal påverkan.

Stina hade därefter en dryg timmes genomgång av projektets många nålsögon, till att börja med tillståndsansökan hos tre olika kommuner, beskrivning av projektområdet och vilken påverkan av olika typer som förväntades, miljökonsekvenser, skuggor och ljud av olika typer och frekvenser.

Placeringen av vindsnurrorna blir individuell med hänsyn till avstånd från bostäder och varandra. Påvekan på djur, natur och människor människor beskrevs, liksom påverkan på fastighetsvärden.

Detta är "ett långt skott" med miljökonsekvensutredningar och under utredningarnas gång ett flertal kontrollpunkter där länsstyrelsen ska godkänna eller underkänna.

Möjligheten för var och en att överklaga är också en tidsfaktor.

Den beräknade höjden på vindsnurrorna, 225 meter beror på den snabba teknikutvecklingen och att E.ON räknar med bättre teknik om några år, högsta snurrorna idag är 175 meter.

Med miljökonsekvensbeskrivning under hösten och tillståndsansökan plus dialoger är vi framme vid år 2014 innan någon verksamhet kan påbörjas.

E.ONs representanter fick dock ta med sig hem - om projektet genomförs - att markägarena tjänar, E.ON tjänar, medan befolkningen förlorar en av de få tillgångarna - tystnaden!Gunnar Hadders

Publicerad den 23 februari 2012 kl. 22:28

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Många åhörare
Foto: G.Hadders

Många åhörate
Foto: G.Hadders

Mattias Hennius
Foto: G.Hadders

Fler nyheter i denna kategori

2012-02-14 20:49:58 - Kort genmäle beträffande vindkraften
2012-02-14 10:28:58 - E.ON välkomnar synpunkter på vindkraftverk
2012-02-14 10:27:05 - Vindkraften är till för alla
2012-02-11 11:08:28 - Släpp fram vindkraften!
2012-02-10 09:33:36 - Sjuttio vindkraftverk i Boo-Breven?
2012-02-03 09:44:23 - Fler skriver om vindkraftsplanerna
2012-02-02 11:46:45 - Möjlig miljardsatsning på vindkraft i Östernärke

jenneboradio is on Mixlr

Om cookies
Om Östernärkeportalen
Ansvarig utgivare: Bengt Bronner
Information om bildköp
Länka gärna till Östernärkeportalen!


Tips om hemsida utanför Östernärke: surftips@osternarkeportalen.se
Material till artiklar för publicering: artikel@osternarkebladet.se
Allmänna administrativa ärenden: info@osternarkebladet.se
Tips om lokal hemsida: lokalalankar@osternarkebladet.se
Nyhetstips till redaktionen: tips@osternarkebladet.se

Allt material på denna sida skyddas av Lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålles © 2004-2010